Vladimir Ashkenazy, Christoph von Dohnanyi, Antal Doráti

Vladimir Ashkenazy, Christoph von Dohnanyi, Antal Doráti

Strauss, Richard: The Tone Poems