Vladimir Ashkenazy, Chicago Symphony Orchestra, Georg Solti

Vladimir Ashkenazy, Chicago Symphony Orchestra, Georg Solti

Beethoven: Piano Concertos Nos. 3 & 4