Sam Hui

Sam Hui, Alan Tam

The Kings Of PolyGram A Sam & A Tam 87 Yan Chang Hui Jing Hua

Sam HuiAlan Tam