David Oistrakh, Svyatoslav Knushevitzky, Lev Oborin

David Oistrakh, Svyatoslav Knushevitzky, Lev Oborin

David Oistrakh Plays Piano Trios