David Oistrakh, Hans Pischner

David Oistrakh, Hans Pischner

Bach Sonatas BWV 1014-1019