Mitsuko Uchida, English Chamber Orchestra, Jeffrey Tate

Mitsuko Uchida, English Chamber Orchestra, Jeffrey Tate

Mozart: Piano Concertos Nos. 8 & 9