Toko Furuuchi

Toko Furuuchi, Tamio Okuda

Aino Tameni

Toko Furuuchi