Duncan Sheik

Duncan Sheik

American Psycho

Duncan Sheik