Mitsuko Uchida

Mitsuko Uchida

Mozart: Piano Sonatas Nos. 15 & 16; Rondo in A minor