Fabrizio Meloni, Takahiro Yoshikawa

Fabrizio Meloni, Takahiro Yoshikawa

Vif et rythmique