Olga Pudova, L.G.Zykina State academic Russian folk ensemble "Rossiya", Dmitriy Dmitrienko

Olga Pudova, L.G.Zykina State academic Russian folk ensemble "Rossiya", Dmitriy Dmitrienko

Zdes Khorosho