Jean-Yves Thibaudet, Takashi Harada, Royal Concertgebouw Orchestra

Jean-Yves Thibaudet, Takashi Harada, Royal Concertgebouw Orchestra

Olivier Messiaen: Turangalîla-Symphonie