Kenny Dorham

Kenny Dorham

Trompeta Toccata

Kenny Dorham