Kenny Dorham

Kenny Dorham

Whistle Stop

Kenny Dorham