Royal Philharmonic Orchestra, Vladimir Ashkenazy

Royal Philharmonic Orchestra, Vladimir Ashkenazy

Shostakovich: Symphony No.4