Teresa Teng

Teresa Teng

Deng Li Jun - Ming Qu Xuan

Teresa Teng