Emma Kirkby, Judith Nelson, David Thomas

Emma Kirkby, Judith Nelson, David Thomas

Handel: Italian Cantatas; The Alchemist