Mitsuko Uchida, English Chamber Orchestra, Jeffrey Tate

Mitsuko Uchida, English Chamber Orchestra, Jeffrey Tate

Mozart: Piano Concertos Nos. 22 & 23