Yvonne Kenny, Anne Sofie von Otter, Anthony Rolfe Johnson

Yvonne Kenny, Anne Sofie von Otter, Anthony Rolfe Johnson

Mendelssohn: Elijah