Frederica von Stade, Thomas Hampson, London Symphony Orchestra

Frederica von Stade, Thomas Hampson, London Symphony Orchestra

Bernstein: On The Town