The Holywell Ensemble

The Holywell Ensemble

Ireland: Sextet; Phantasie Trio; Trios Nos. 2 & 3