Teresa Teng

Teresa Teng

Ji Pin Tian Die Deng Li Jun

Teresa Teng