Ravi Shankar

Ravi Shankar, Ali Akbar Khan

Ragas

Ali Akbar KhanRavi Shankar