Teresa Teng

Teresa Teng

BTB Shui Shang Ren

Teresa Teng