Teresa Teng

Teresa Teng

Wang Bu Liao Deng Li jun Ji Nian Zhuan Ji

Teresa Teng