Teresa Teng

Teresa Teng

Man Bu Ren Sheng Lu

Teresa Teng