Sviatoslav Richter, Warsaw National Philharmonic Orchestra, Witold Rowicki

Sviatoslav Richter, Warsaw National Philharmonic Orchestra, Witold Rowicki

Prokofiev: Piano Concerto No.5; Piano Sonata No.8