Dmitri Shostakovich, St. Petersburg Philharmonic Orchestra, Vladimir Ashkenazy

Dmitri Shostakovich, St. Petersburg Philharmonic Orchestra, Vladimir Ashkenazy

Shostakovich: Symphony No.7