Vladimir Ashkenazy, Chicago Symphony Orchestra, Georg Solti

Vladimir Ashkenazy, Chicago Symphony Orchestra, Georg Solti

Beethoven: The Piano Concertos