Tatiana Pavlovskaya, Michael Hendrick, Vladislav Sulimsky

Tatiana Pavlovskaya, Michael Hendrick, Vladislav Sulimsky

Shadow of Stalin - Shostakovich / Mosolov