Mitsuko Uchida

Mitsuko Uchida

Mozart: Piano Sonatas Nos.8,11 "Alla turca", 16 & 18