Teresa Teng

Teresa Teng

Ming Qu Yin Le - Deng Li Jun Ming Qu Xin Shang

Teresa Teng