New Philharmonia Orchestra, Leopold Stokowski

New Philharmonia Orchestra, Leopold Stokowski

Mussorgsky-Stokowski: Pictures At An Exhibition