New Philharmonia Orchestra, Leopold Stokowski

New Philharmonia Orchestra, Leopold Stokowski

Vivaldi: The Four Seasons