Catherine Simonpietri, Ensemble Vocal Sequenza 9.3, Thierry Escaich

Catherine Simonpietri, Ensemble Vocal Sequenza 9.3, Thierry Escaich

Exultet (oeuvres vocales)