Kenny Dorham

Kenny Dorham

Jazz Contrasts

Kenny Dorham