Jean-Yves Thibaudet, Takashi Harada, Royal Concertgebouw Orchestra

Jean-Yves Thibaudet, Takashi Harada, Royal Concertgebouw Orchestra

Messiaen: Turangalîla Symphony