Antony Hopkins, Sergei Alexashkin, Chicago Symphony Orchestra Mens Chorus

Antony Hopkins, Sergei Alexashkin, Chicago Symphony Orchestra Mens Chorus

Shostakovich: Symphony No.13/Yevtushenko: Poems