Gil Shaham, Gerhard Oppitz

Gil Shaham, Gerhard Oppitz

Franck / Saint Saens: Violin Sonatas; Ravel: Tzigane